મારે જીવન ત્યજી દેવુ હતું, પરંતુ….. 10


આજે મેં બધુંય છોડી દેવાનું નક્કી કર્યું…

મેં મારી નોકરી છોડી,

સંબંધો છોડ્યા

જવાબદારી છોડી,

આધ્યાત્મિકતા છોડી…

કારણ કે હું જીવન છોડી દેવા માંગતો હતો…

હું જંગલ તરફ ચાલ્યો, પ્રભુ સાથે છેલ્લી વાત કરવા

“પ્રભુ”, મેં કહ્યું, “શું તમે મને

Advertisement

એક કારણ આપી શકો

જીવન ન છોડવા માટે?”

“આસપાસ નજર કર” પ્રભુ બોલ્યા,

“શું તને ઘાસ અને વાંસ દેખાય છે?”

“હા” મેં કહ્યું,

“મેં તે બંનેને જમીનમાં રોપ્યા

તેમની ખૂબ કાળજી લીધી

બધુંય યોગ્ય પ્રમાણમાં આપ્યું

Advertisement

યોગ્ય પાણી

યોગ્ય સૂર્યપ્રકાશ અને યોગ્ય વાતાવરણ

ઘાસ તરત ઉગી ગયું અને

જમીનને તેની લીલી સુંદર ચાદર ઓઢાડી દીધી

પણ વાંસમાં થી કાંઈ ન ઉગ્યું,

તો ય મેં તેને ન છોડ્યું

બીજા વર્ષે ઘાસ ખૂબ ફેલાયું

અને હજીય વાંસમાં કાંઈ ન ઉગ્યું,

Advertisement

તોય મેં તેને ન છોડ્યું

ત્રીજા વર્ષે ઘાસ અનેકગણું વધી ગયું

અને વાંસમાં હજીય કાંઈ ન ઉગ્યું

તો પણ હજીય મેં તેને ન છોડ્યું

ચોથા વર્ષે પણ એમ જ થયું

અને પાંચમાં વર્ષે એક નાનકડું કુંપણ ફૂટ્યું,

ઘાસની સરખામણીમાં તે કાંઈ ન હતુ

પણ ફક્ત છ મહીના પછી

Advertisement

વાંસ સો ફીટ લાંબુ હતુ

તેણે તેના મૂળ મજબૂત કરવામાં પાંચ વર્ષ નાખ્યા

અને એ ઉંડા મૂળના પ્રતાપે તે આજે આટલુ ઉંચુ ઉગી શક્યું

મેં મારી કોઈ પણ રચનાને

એવી અઘરી કસોટી નથી આપી

જેમાંથી તે પાર ન ઉતરી શકે

તને ખબર છે, તારા કપરા સમયમાં

જ્યારે તને લાગ્યું કે તારા જીવનનો કોઈ અર્થ નથી

Advertisement

હકીકતમાં તું તારા મૂળ પ્રસારી રહ્યો હતો?

મેં વાંસ ને ન છોડ્યુ, હું તને પણ નહીં છોડું…

બસ પોતાની જાતને કોઈ સાથે સરખાવવી નહીં

ઘાસને જે કાર્ય માં મહીનો લાગે છે

તે જ કામમાં વાંસને પાંચ વર્ષ લાગે છે

પણ એ સમય તેને વધુ ઉંચા ઉઠવાની શક્તિ પણ આપે છે

ઘાસ અને વાંસ બંનેનો હેતુ અલગ છે

પણ બંને મારી સૃષ્ટી માટે જરૂરી છે

Advertisement

તારો પણ સમય આવશે

તું પણ ઉંચે ઉઠીશ” પ્રભુ બોલ્યા

“કેટલો ઉંચે?” મેં પૂછ્યું

“વાંસ કેટલુ ઊંચુ જાય છે?” પ્રભુએ પૂછ્યું

“જેટલુ જઈ શકે…”મેં કહ્યું..

“હા, જેટલુ જઈ શકે….” પ્રભુ હસ્યા

“તને જવાબ મળી ગયો હશે…”

“જીવન એ ઉકેલવાનો કોયડો નથી, એ તો માણવાલાયક ભેટ છે”

Advertisement

Gujarati translation of the infocube post wanted to quit my life but….


Leave a Reply to વિશ્વદીપ બારડ Cancel reply

10 thoughts on “મારે જીવન ત્યજી દેવુ હતું, પરંતુ…..