નમીએ તુજને વારંવાર – ઝીણાભાઈ દેસાઈ ‘સ્નેહરશ્મિ’ 4


પરોઢિયે પંખી જાગીને,

ગાતાં મીઠાં તારા ગાન;

પરોઢિયે મંદિર મસ્જીદમાં,

ધરતાં લોકો તારું ધ્યાન.

તું ધરતીમાં, તું છે નભમાં,

સાગર મહીં વસે છે તું;

ચાંદા સૂરજમાંયે તું છે,

ફૂલો મહીં હસે છે તું.

હરતાં ફરતાં કે નીંદરમાં;

રાતે દિવસે સાંજ સવાર,

તારો અમને સાથ સદાયે;

તું છે સૌનો રક્ષણહાર,

દેવ, બનાવી દુનિયા છે તેં,

તારો છે સૌને આધાર;

તું છે સૌનો, સૌ તારા છે,

નમીએ તુજને વારંવાર !

 – ઝીણાભાઈ દેસાઈ ‘ સ્નેહરશ્મિ’


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

4 thoughts on “નમીએ તુજને વારંવાર – ઝીણાભાઈ દેસાઈ ‘સ્નેહરશ્મિ’