વણ-ખેડાયેલ રસ્તો – રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ (અનુ. જીગ્નેશ અધ્યારૂ) 7


સૂકાઈ ગયેલ વન તરફ ફંટાતા બે રસ્તાઓ જોઈને,

અફસોસ થાય છે કે હું બંને પર સફર નથી કરી શક્તો,

અને , એક પ્રવાસી તરીકે, ઘણી વાર ત્યાં ઉભો રહ્યો,

અને જ્યાં સુધી નજર પહોંચી ત્યાં સુધી જોયું

જ્યાંથી તે જંગલમાં વળી જતા હતાં

મેં એક રસ્તા તરફ જોયું, જવા માટે

કદાચ એ જ સાચી પસંદગી નો રસ્તો હતો

કારણકે તે હરીયાળો હતો અને જાણે સ્પર્શ માંગતો હતો

જો કે પ્રવાસીઓએ તેને ધસી દીધો હતો

બંને રસ્તે સવાર સરખી વહેંચાયેલી હતી

પાંદડાઓમાં ક્યાંય કોઈપણ પગલાં નો વર્તારો ન હતો

અરે, મેં પહેલો રસ્તો બીજા દિવસ માટે રાખી દીધો હતો

અને આશંકા, કે ક્યારેય પાછો તે રસ્તે ફરીશ?

મારે આ એક ખામોશી સાથે કહેવુ જોઈએ

ક્યાંક કેટલાય જન્મારાઓ વીતી જાય છે

બે રસ્તાઓ એક નિર્જિવ વનમાં ફંટાય છે, અને હું

હું એવા રસ્તે ચાલી નીકળ્યો છું જ્યાં ખૂબ ઓછા લોકો ગયા છે

પરંતુ એ જ, અને એ જ સાચો ફરક છે.

 – વણખેડાયેલ રસ્તો – રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ (અનુ. જીગ્નેશ અધ્યારૂ)

 

The road Not Taken

Two roads diverged in a  yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black,

Oh, I kept the first for another day !

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back,

I shall be telling this with a sigh

somewhere ages and ages hence;

Two roads diverged in a wood, and I–

I took the one less travelled by,

And that has made all the difference. – Robert frost

( મારા મતે કવિનો ઈશારો જીવનના વન તરફ જતાં બે રસ્તાઓ તરફ છે, તેમના મતે એક રસ્તો ખૂબ સરળ છે અને બધાંને આકર્ષે છે, પણ તેનો ક્યાંય અંત દેખાતો નથી, બીજો રસ્તો થોડોક મુશ્કેલ લાગે છે, પણ જ્યાં લોકોને સાચો રસ્તો શોધવામાં ઉંમર વીતી જાય છે ત્યાં કવિને અન્યથી અલગ એવો રસ્તો પસંદ કર્યાનો અને તેને લીધે જ પોતે અલગ ભાત ઉભી કરી શકવાનો આનંદ છે. અનુવાદ કરતી વખતે આ જ વાત ધ્યાનમાં રાખી છે. )


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

7 thoughts on “વણ-ખેડાયેલ રસ્તો – રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ (અનુ. જીગ્નેશ અધ્યારૂ)

 • Ashok Vaishnav

  વનરાજી કેટલી સુંદર,ગાઢ અને ગહન છે
  પરંતુ મારે હજૂ દીધેલ વચન પૂરાં કરવાનાં છે
  અને હજૂ માઇલો ચાલવાનું છે
  અને હજૂ માઇલો ચાલવાનું છે

  મને એ વિવેકબુધ્ધિ પ્રાપ્ત થાઓ
  કે જેથી જેને હું બદલી નશકું તેને સ્વિકારી શકું
  કે જેથી જેને હું સ્વિકારી ન શકું તેને બદલી શકું
  અને, પ્રાપ્ત થાઓ
  તે બન્નેના તફાવતને પારખી શકવાની સમજણ.

  The woods are lovely, dark and deep.
  But I have promises to keep,
  And miles to go before I sleep,
  And miles to go before I sleep.

  Grant me the wisdom

  To accept the things I cannot change,

  To change the things I cannot accept,

  And

  The wisdom to know the difference . . . . . . . … … … .. .. ..