માછીડા હોડી હલકાર (શાળાની પ્રાર્થનાઓ)


માછીડા હોડી હલકાર…
મારે જાવું હરી મળવા (૨)

તારી તે હોડીને હીરલે જડાવું
ફરતી મૂકાવું ઘુઘરમાળ
મારે જાવું હરી મળવા…માછીડા…

આ તીરે ગંગાને પેલી તીરે જમના
વચમાં છે ગોકુળીયુ ધામ
મારે જાવુ હરી મળવા…માછીડા…

બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર
ચરણ કમળ ચિત ધામ
મારે જાવું હરી મળવા….માછીડા…

આપનો પ્રતિભાવ આપો....