ઘાયલ ના શેર… 1


મને તેથીજ મારી ઘેલછા પર વહાલ આવે છે,
હતાશામાંય હરગીઝ એ હાથ ધસતી નથી હોતી

********

એ ધડી પણ એક વખત આવી લતી
સુખની મારા હાથમાં ચાવી હતી
કોઇની સમજાવી એ સમજી નહીં,
આંખને એણે પણ સમજાવી હતી

**********

તુટી પડે છે શ્વાસના તાલે જ માનવી
આ દીલની ધડકનો છે સતત તૂટવાનું નામ,
તેથીજ કીધો પ્રેમ અમે સાંભળ્યુ હતુ
આ જીન્દગી છે કૈક કરી છૂટવાનું નામ

****  અને અંતે મારી ફેવરીટ… ****

પછી મોકો નહીં મળે આવૉ જીવન મહીં “ધાયલ”
કરીલે તું પણ વાર, ઉભો છું અદબ વાળી


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

One thought on “ઘાયલ ના શેર…