આ સમાજને – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


આખરે ક્યાં સુધી

હું આમને આમ જ જીવ્યા કરું?

અને જોયા કરું મૂંગો થઈને

ગૂંગળાતું બાળપણ

જ્યાં ત્યાં ખોરવાતુ ને

ખોટે રસ્તે દોરવાતું યૌવન,

ને અપમાનોની આગમાં

ભારે ઠુંઠવાતું ઘડપણ.

Advertisement

ક્યાં સુધી હું જોયા કરું

તમારા નિર્દય દેખાડા

ભેદભાવના નગ્ન તમાશા

માણસ માણસના રક્તના પ્યાસા

એકને માથે, એક ખાસડે

એકને આશા, એક નિરાશા

ક્યાં સુધી હું જોયા કરું

કે તમે કોઈના નથી

Advertisement

મતલબના સાથી છો

ને ઘોર સ્વાર્થી છો

ક્યાં સુધી હું આમ જ જોયા કરું

ને વિચાર્યા કરું, ક્ષણે ક્ષણે મરું

કે હું ય તમારામાં થી જ એક છું.


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “આ સમાજને – જીગ્નેશ અધ્યારૂ