પ્રવૃત્તિને પંથે – દુલા ભાયા કાગ


પ્રવૃત્તિ પંથમાં પ્રાણી ! ભજનનો ભેદ ભૂલ્યો છે

મર્યાદા સંતની મૂકી, જગતમાં જીવ રહ્યો છે ઝૂકી;

સિધ્ધાંતો વેદના ચૂકી, દુબજા માંય ડૂલ્યો છે.

તપાસ્યે રૂપ તું તારૂ, નથી કાંઈ બ્રહ્મથી ન્યારૂં;

મૂકી દે હું અને મારું, ફંદમાં કેમ ફૂલ્યો છે?

પ્રમેશ્વર પાસ જા પૂરો, સદા તું સિંહ છે શૂરો;

બધો આ ખેલ છે બૂરો, જગતમાં શીદ ભૂલ્યો છે?

દિલમાં બાળ હંસ દેજો, બધું આ ‘કાગ’ ને કે’જો;

ત્રિપુટી સંગમાં રે’જો, મરદ તું ક્રોડમૂલો છે.

 – દુલા ભાયા કાગ

આપનો પ્રતિભાવ આપો....