જીંદગીમેં કઈ રંગ – જીગર શ્યોપૂરી


જીંદગીમેં કઈ રંગ આયે ગયે

હમ હર હાલમેં મુસ્કુરાયે ગયે

શર્ત આંધીસે લેકર ચિરાગ કીયા

વો બુઝાતે ગયે, હમ જલાતે ગયે

હમને હંસકે સહે ઉનકે સારે સિતમ

વો સિતમ પે સિતમ હરરોઝ ઢાયેં ગયેં.

વો જીન્હોંને વફાદારી કાયમ રક્ખી

ઈસ ઝમાનેંમેં જ્યાદા સતાયે ગયે

ઈસ દીવાનેકી મૈયત ચલી ધૂમસે

ખૂબ ખુશીયાં મની ગીત ગાયે ગયે.

 – જીગર શ્યોપૂરી


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “જીંદગીમેં કઈ રંગ – જીગર શ્યોપૂરી