તું – સિલાસ પટેલિયા


ચંદનની પાંદડીઓની રતુંબડી છાયા

તારા ચહેરા પરથી હલતી હલતી

માટીમાં છેક પાતાળ લગી ગઈ હશે

હવે સાંજ ઉતરી રહી છે જળમાં

ઝાલરદવનીઓ

ધૂપ લોબાનના સુગંધભર્યા ગોટેગોટામાં

ઓગળી ગયા છે

પહાડના પથ્થરો તળેનું ઝરણું

Advertisement

નળિયામાંથી ગળાતી આવતી

ચાંદનીની જેમ

રાતભર તારી આંખમાં

ઝંકાર કરતું રહ્યું

નદીના સ્થિર સ્વચ્છ જળ તળેની

ગોરમટી માટીની ભીની ઓકળીઓ

જેવો તારો ભીનેરો ને સૌમ્ય ચહેરો

જ હવે મને દેખાય છે

Advertisement

પહાડ ટોચ પરના

નાનકડા દેવળ માંથી

હવે હું ઢાળ ઉતરી રહ્યો છું

 – સિલાસ પટેલિયા

( સંદર્ભ :  નવનીત સમર્પણ જૂન ૨૦૦૩ )


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “તું – સિલાસ પટેલિયા