સીલી પોઈન્ટ


એના કહેવાથી તેં સિગારેટ છોડી ?’
‘હા’
‘અને દારૂ પણ ?’
‘હા’
‘જુગારની કલબમાં જવાનું પણ એના કહેવાથી જ બંધ કર્યું ને ?’
‘હા. હા.’
‘તો પછી એની સાથે પરણ્યો કેમ નહીં ?’
‘સુધરી ગયા પછી લાગ્યું કે મને એના કરતાં વધારે સારી છોકરી મળી શકે એમ છે…….

આપનો પ્રતિભાવ આપો....