પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો – અમૃત ઘાયલ 5


શું ચીજ છે આ પ્યાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો,
આ ‘શું’ નો ‘શું’ છે સાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

આ પાંખ છે કે ભાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો,
આ મુક્તિ છે કે માર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

આ આપણે બેઠા છીએ છાયા તળે જેની,
છે ઢાલ કે તરવાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

ગરમીમાં છે ઠંડી અને ઠંડીમાં છે ગરમી,
આ હુંફ છે કે ઠાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

સુખ જેવું કશું છે તો પછી ક્યાં છે કશું એ,
આ પાર કે તે પાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

આ પંખીની બોલીય છે ક્યાં મુક્ત દ્વિધાથી ?
છે ટહુકો કે ચિત્કાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

છે આમ તો ગુજરાતનો જણ કિન્તુ એ ‘ઘાયલ’
છે ક્યાંનો ગઝલકાર એ પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો.

– અમૃત ઘાયલ


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

5 thoughts on “પ્રશ્નાર્થ છે મિત્રો – અમૃત ઘાયલ