ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના – નિષ્કુળાનંદજી 5


ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના, કરીએ કોટી ઉપાય જી
અંતર ઉંડી ઇચ્છા રહે તે કેમ કરીને તજાય જી,

વેશ લીધો વૈરાગનો, દેશ રહી ગયો દૂર જી
ઉપર વેશ અચ્છો બન્યો, માંહી મોહ ભરપૂર જી

કામ ક્રોધ લોભ મોહનું, જ્યાં લગી મૂળ ન જાય જી
સંગ પ્રસંગે પાંગરે, જોગ ભોગનો થાય જી,

ઉષ્ણ રતે અવની વિશે બીજ નવ દીસે બહાર જી
ઘન વર્રસે વન પાંગરે, ઇંદ્રિય વિષય અકાર જી

ચમક દેખીને લોહ ચળે, ઇંદ્રિય વિષય સંજોગ જી
અણભેટ્યે રે અભાવ છે ભેટ્યે ભોગવશે ભોગ જી

ઉપર તજે ને અંતર ભજે, એમ ન સરે અરથ જી
વણસ્યો રે વર્ણાશ્રમ થકી અંતે કરશે અનર્થ જી

ભ્રષ્ટ થયો જોગ ભોગથી, જેમ બગડ્યું દૂધ જી
ગયુ ધૃત મહીં માખણ થકી આપે થયું અશુધ્ધ જી

પળમાં જોગી ને ભોગી પળમાં, પળમાં ગૃહી ને ત્યાગી જી
નિષ્કુળાનંદ એ નરનો વણ સમજ્યો વૈરાગ જી.


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

5 thoughts on “ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના – નિષ્કુળાનંદજી