જીંદગી… 4



હકીકત કાંઈ ઓર હોય છે ને
દેખાડો કાંઈક ઓર હોય છે,
લોકોના હસતા ચહેરાની ભીતરમાં
વ્યથાઓનો સૂનો દોર હોય છે
ઝેરના ઘૂંટડા પી ને
મરી ગયેલુ મન લઈને
જીંદગી સુખેથી જીવવાનો
નર્યો ઢોંગ હોય છે…

– Unknown Author

(from BVM Kelidoscope ’99)


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

4 thoughts on “જીંદગી…