ચાલશે નહીં – વિકાસ બેલાણી


કોઇ તો વાત એમના દિલમાં ભરી હશે,

નહીંતર કદી’યે ઊંઘ આ વેરણ બને નહીં!

શબ્દો કદાચ હોઠથી પાછા વળ્યા હશે;

ગાલે શરમનાં શેરડા અમથા પડે નહીં!

સપનાંમાં આવીને કહી દો તો’ય ચાલશે,

કોઇ રસમ સંકોચની ત્યાં આવશે નહીં!

ગુલાબ લઇને આવો તો એટલું વીચારજો;

ફોરમ નહીં આપો તો અસર આવશે નહીં!

પ્રત્યક્ષ કરવાની છે આ વાતો ‘રૂષભ’ બધી,

સંતાઇને જોયાં કરો એ ચાલશે નહીં!

 – વિકાસ બેલાણી
આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “ચાલશે નહીં – વિકાસ બેલાણી