એ જિંદગી – ઉશનસ 3


આ તરફ ઉન્મત ધ્વજ ફરકાવતું સરઘસ જતું,
– ના તે નહીં,
એ તરફથી ડાઘુજન ગમગીન ચહેરે આવતું,
– તેયે નહીં,
રસ્તા વિશે એ બેય ધારા જ્યાં મળે
– તે મેદની છે જિંદગી

ભરતી વિશે ઉભરાય ખાડી, ખાંજણોયે આકળી
– ના તે નહીં,
ને ઓટમાં એ હાડપિંજર, ગણી લો પાંસળીએ પાંસળી,
– તેયે નહીં
ઓટને ભરતી ઉભય સંધાય જે ક્ષણ
– તે સમુંદર જિંદગી

ફૂલના જેવું વસંતલ સ્મિત ખીલે જે શૈશવે
– ના તે નહીં
ને અષાઢી મેઘ જેવી આંખડી સત્તત રુએ
– તેયે નહીં,
હર આહ કૈ મહેકી જતી, હર સ્મિત ભરતું ડૂસકું
– તે સંધીક્ષણ છે જિંદગી

– ઉશનસ