ઉસ્તાદ શું કહો છો? – જિતુ પુરોહિત 6


વાતાવરણ સરસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

કેવો ટપકતો રસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

છોતું પડ્યું છે ફળીયે, કીડી વડે ચુસાતુ;

એમાં હજીયે રસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

આંખોમાં આશ કેરા ફૂલો લચી પડ્યા છે,

એ સોળમું વરસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

અસ્તિત્વને અહીં મેં ખોડી દીધું છે એવું,

થોડું ન ટસ થી મસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

મિલ્કત અમારી અહીંયા બે ચાર ઝંખના ને,

સપનાઓ પાંચ દસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

હું ચૂકવું છું એને, એ ચૂકવે છે મુજને;

દેવું અરસ પરસ છે, ઉસ્તાદ શું કહો છો?

 – જિતુ પુરોહિત


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

6 thoughts on “ઉસ્તાદ શું કહો છો? – જિતુ પુરોહિત