વિદ્યા સહાયકોને – તરૂણભાઈ મહેતા 9


( વિદ્યા સહાયકોને )

વટ જાય છે પડી, – ટૂંકા પગાર માં !

નોકરી એવી મળી – ટૂંકા પગાર માં !

આજે નહીં તો કાલે જશે નક્કી વધી

એ જ આશા ફળી  – ટુંકા પગાર માં !

કરીયાણા કરતા કટલરીનું બીલ ગ્યું વધી

એવી જ શ્રીમતી મળી, – ટૂંકા પગાર માં !

એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટી જાય છે,

આફત એવી પડી, – ટૂંકા પગાર માં !

સરકાર અમને સાચવે એટલું ઘણું,

બીજાની અમને શી પડી, – ટુંકા પગાર માં !

 – તરૂણભાઈ મહેતા


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

9 thoughts on “વિદ્યા સહાયકોને – તરૂણભાઈ મહેતા