મળતી નથી – વિકાસ બેલાણી


Tear

આંસુઓ લુછી શક્યો ; બધા ઝખમ લુછી શક્યો ;

પણ શું કરું કે દિલમાંથી એક વાત એ હટતી નથી,

જેને મેં મારા હ્ર્દય માં લાવીને સ્થાપી દીધી,

કોઇ ખૂણે એમના દિલમાં જગા મળતી નથી,

એમના રડવા વિશે પણ લાખ પ્રશ્નો થઈ શકે!

એ કદી કારણ વિના આંખોને ભિંજવતી નથી,

એ હવે નાંખે ગરમ નિઃશ્વાસ મારા નામ પર..!

એટલે નિરાંતની નીંદર હવે મળતી નથી,

છે રસમ જુદી ‘રૂષભ’,છે લાગણીના સ્વર જુદા!

ને કોઇ પણ છેડે લકીરો હાથની મળતી નથી!!

 – – વિકાસ બેલાણી ‘રૂષભ’આપનો પ્રતિભાવ આપો....