નીકળી પડું – વિકાસ બેલાણી


India Countryside

 કોઇ સાંજે આંખ મિંચી દઉં અને,

હું ગગન ની રાહ પર નીકળી પડું!

 ‘શ્વાસ’ ને યાદો ભલે રહેતી અહીં,

સંબંધો પણ છોડી ને નીકળી પડું!

કોઇ રસ્તે મન પછી મુંઝાય ના,

આંખ મા અંધાપો લઇ નીકળી પડું!

હું અવાજોથી ડરું છું એટલે,

મૌન ની આગોશ મા નીકળી પડું!

ક્યાં ‘રૂષભ’ હારી જવાની બીક છે?

સાવ નિર્જન માર્ગ પર નીકળી પડું!

 – વિકાસ બેલાની ‘રૂષભ’


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “નીકળી પડું – વિકાસ બેલાણી