સૌથી વધુ… 1


સૌથી વધુ હાનીકારક આદત – ચિંતા

સૌથી વધુ આનંદ – આપવાનો આનંદ

સૌથી મોટી શક્તિ – યુવા શક્તિ

સૌથી મોટી તકલીફ – ડર.

સૌથી મોટી બીમારી – બહાના

સૌથી મોટી પ્રેરણા – પ્રેમ

સૌથી વધુ જરુરી – આશા

સૌથી વધુ હાનીકારક હથીયાર – જીભ

સૌથી મોટુ સ્વાગત – મુસ્કાન

સૌથી શક્તિશાળી સંવાદ – પ્રાર્થના

સૌથી વધુ મદદગાર – સાચો મિત્ર

સૌથી સાચો સંબંધ – માતા


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

One thought on “સૌથી વધુ…