સાહિત્યકાર મુજબ સંગ્રહ... : નટવર પંડ્યા


શિયાળાની વહેલી સવારે ચાલવું… – નટવર પંડયા 2

સવાર સવારમાં ચાલવા જાવ ત્યારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કે ચાલવા પર જ ધ્યાન રાખો. આપણે સીધી લીટીમાં જ ચાલવાનું છે, ક્યાંય આડી લાઈને ચડવાનું નથી. એટલે કે રૈખિક ગતિમાં ચાલવુ, એમાં કોઈ જાતની પ્રગતિ કરવાની નથી. તમારી આગળ ભલે પ્રગતિ રુમઝુમ રુમઝુમ ચાલી જતી હોય પણ તમારે તેને ‘ઝૂમ’ કરીને જોવાની નથી.

woman in yellow long sleeves carrying blue yoga mat