એક જ દે ચિનગારી – હરિહર ભટ્ટ 1


એક જ દે ચિનગારી મહાનલ!
એક જ દે ચિનગારી.

ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં
ખરચી જિંદગી સારી;

જામગરીમાં તણખો ન પડ્યો
ન ફળી મહેનત મારી….. મહાનલ.

ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો,
સળગી આભ અટારી;

ના સળગી એક સગડી મારી
વાત વિપતની ભારી….. મહાનલ.

ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે,
ખૂટી ઘીરજ મારી;

વિશ્ર્વાનલ! હું અઘિક ન માગું,
માગું એક ચિનગારી….. મહાનલ.

– હરિહર ભટ્ટ (1895 – 1978)


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

One thought on “એક જ દે ચિનગારી – હરિહર ભટ્ટ