અથશ્રી પુસ્તક : આપણું આંગણું બ્લોગ લાઇવ કાર્યક્રમ


આપણું આંગણું બ્લોગ કાર્યક્રમ : ૧૪

|| અથશ્રી ||

શનિવાર, 3 જુલાઈ ૨૦૨૧,
ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે ૮.૦૦ વાગ્યે

વાચિકમ: પ્રતાપ સચદેવ, મેહુલ બૂચ
મુદ્દાની વાત: 
ધર્મેન્દ્ર ત્રિવેદી, લિપિ ઓઝા
પુસ્તક પ્રાપ્તિસ્થાન: 
નવભારત સાહિત્ય મંદિર
પુસ્તક મેળવવાની લિંક:
https://navbharatonline.com/athashree.html

કાર્યક્રમના સમયે આ લિંક ક્લિક કરવી  
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

અથવા અહીં પણ લાઇવ માણી શક્શો.

Athashree Book live event