જાવેદ અખ્તરના કાવ્યો 2


દર્દ અપનાતા હૈ પરાયે કૌન
કૌન સુનાતા હૈ ઔર સુનાયે કૌન

વો જો અપને હૈ ક્યા વો અપને હૈ
કૌન દુ:ખ ઝેલે આજમાયે કૌન

અબ સુકુન હૈ તો ભુલને મે હી
લેકિન ઉસ શખ્સ કો ભુલાયે કૌન

આજ ફીર દિલ હૈ કુછ ઉદાસ-ઉદાસ
દેખિયે આજ યાદ આયે કૌન

*****

જાતે જાતે વો મુજે અચ્છી નિશાની દે ગયા
ઉંમરભર દોહરાઉ એસી કહાની દે ગયા

ઉસસે મૈ કુછ પા સકુ એસી કહા ઉમ્મીદ થી
ગમ ભી વો શાયદ વારા-એ-મહેરબાની દે ગયા

સબ હવાયે લે ગયા મેરે સમંદર કી કોઈ
ઔર મુજકો એક કરતી બાદબાની દે ગયા

Advertisement

ખૈર મૈ પ્યાસા રહા પર ઈતના તો કિયા
મેરી પલકો કી કતારો કો વો પાની દે ગયા

*****

હર ખુશી મે કોઈ કમી સી હૈ
હસતી આંખો મે ભી નમી સી હૈ

દિન ભી ચુપચાપ સર ઝુકાયે થા
રાત કી નફ્જ ભી થમી સી હૈ

કિસકો સમજાયે કિસકી બાત નહિ
જહા ઔર દિલ મે ફિર ઠની સી હૈ

ખ્વાબ થા યા ગુબાર થા કોઈ
ગર્દ ઈન પલકો મે જમી સી હૈ

કહ ગયે હમ કિસકે દિલ કી બાત
શહર મે એક સનસની સી હૈ

હસરતે રાખ હો ગઈ લેકિન
આગ અબ ભી કહી દબી સી હૈ

Advertisement
 – (Source : Webdunia)


Leave a Reply to readsetu Cancel reply

2 thoughts on “જાવેદ અખ્તરના કાવ્યો