સાહિત્યકાર મુજબ સંગ્રહ... : દિનેશ કાનાણી


8 comments
કવિમિત્ર શ્રી રાકેશભાઈ હાંસલીયાને રાજકોટમાં તેમના ઘરે મળ્યો, અને તેમની પાસેથી શ્રી દિનેશભાઈ કાનાણી સંપાદિત સુંદર સામયિક 'ડાયલોગ'ના બે અંકો મળ્યા. સુંદર સંપાદનનો અનુભવ સાથે સાથે એક કવિની પોતાની અનુભૂતિનો સ્વાદ પણ આ સામયિકમાં વાચકને મળી રહે છે. જુલાઈ-ઓગસ્ટના અંકમાં દિનેશભાઈએ મૂકેલ 'આ ક્ષણે આટલું કહેવું છે..' આજે મેં અપનાવેલ શીર્ષક 'અભિવ્યક્તિની અનુભૂતિ' સાથે મૂક્યું છે. સુંદર અછાંદસ આજના સમયની અભિવ્યક્તિમાં રહેલ ખાલીપણા વિશે કહે છે.

અભિવ્યક્તિની અનુભૂતિ – દિનેશ કાનાણી