સાહિત્યકાર મુજબ સંગ્રહ... : તરુ કજારીયા


4 comments
કોઈ બહારગામ ગયુ હોય અને આપણને આવીને કહે કે તમે મને યાદ આવ્યા હતા તો મનને કેટલું સારુ લાગે... એ સુંદર કાવ્યનો આસ્વાદ...

કોઈ બહારગામ ગયુ હોય.. – સુરેશ દલાલ, આસ્વાદ – તરુ કજારીયા