સાહિત્યકાર મુજબ સંગ્રહ... : ટી. સી. મકવાણા


13 comments
શ્રી મકવાણાની પદ્યરચનાઓ આ પહેલા અક્ષરનાદ પર પ્રસ્તુત થઈ હતી, આજે તેમણે માઈક્રોફિક્શનના ક્ષેત્રમાં હાથ અજમાવ્યો છે. આજે પ્રસ્તુત છે તેમની બે માઈક્રોફિક્શન વાર્તાઓ,

બે માઈક્રોફિક્શન વાર્તાઓ.. – ટી. સી. મકવાણા