એ કે લાલ દરવાજે તંબુ… 4 comments


એ કે લાલ દરવાજે તંબુ તોણિયા રે લોલ ,

એક અમદાવાદી નગરી, એને ફરતી કોટે કાંગરી,
માણેકચોકના માંહી, ગુર્જરી જોવા હાલી,
હે વહુ તમે ના જશો જોવાને, ત્યાં બાદશો બડો મિજાજી.
એ કે લાલ દરવાજે…. (2)

ત્રણ દરવાજા માંહી બિરાજે ભદ્રકાલી,
માતાના મંદરિયે ગુર્જરી જોવા હાલી,
હે વહુ તમે ના જશો ત્યાં જોવાને, ત્યાં બાદશો બડો મિજાજી.
એ કે લાલ દરવાજે…. (2)

સીદી સૈયદની જાળી ગુર્જરી જોવા હાલી,
કાંકરીયાનું પાણી ગુર્જરી જોવા હાલી,
હે વહુ તમે ના જશો જોવાને ત્યાં બાદશો બડો મિજાજી.
એ કે લાલ દરવાજે…. (2)

એ કે લાલ દરવાજે તંબુ તોણિયા રે લોલ” એ લોકબોલીમાં ગવાતું અને મહદંશે ત્રણ તાળી નામના ગરબા પ્રકારમાં ગવાતું સુંદર લોકગીત છે. વહુને માણેકચોક, ભદ્રકાળી, સીદી સૈયદની જાળી જેવા અમદાવાદના વિવિધ સ્થળોએ ગુજરી જોવા જવું છે અને તેના સાસુ તેમને બાદશાહના મિજાજની વાત કહી રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

4 thoughts on “એ કે લાલ દરવાજે તંબુ…

  • deval

    ઘના સમય થિ જેનિ રાહ જોતિ હતિ તે મને મલિ ગયુ મરો મન ગમતો ગરબો . આ ગરબો મારિ શાળા ના દિવસો મા મારિ સહેલિ નિ યાદ આ વિ જાય છે તે આ ગરબો બહઉ સરસ ગાતિ હતિ . અને તે અમને બહુ ગમતુ . આભાર

  • NARESH GORADIA

    લગ્ ભગ્ ૨૮ સાલ પહેલા જોયેલુ પિક્ચર સન્તુ રન્ગિલિમા આરુના ઇરાનિ ઉપર ફિલ્મવેલ નિ યાદ આવિ ગઇ