બહેન મારી – સોમાભાઇ ભાવસાર 5


લાલ ને લીલી, વાદળી પીળી,
કેસરી વળી, જાંબલી વળી,

રંગબેરંગી ઓઢણી લઉં,
બહેન મારીને ઓઢવા દઉં!

સોનીએ ઘડ્યાં રૂપલે મઢ્યાં,
નાના નાના ઘૂઘરા ઝીણા,

એવી બે ઝાંઝરીઓ લઉં,
બહેન મારીને પહેરવા દઉં!

ચંપા બકુલ, બોરસલી ફૂલ,
માલતી ને મોગરાનાં ફૂલ,

બાગમાંથી હું લાવી દઉં,
બહેનને વેણી ગૂંથવા દઉં!

ઓઢણી તમે ઓઢજો બેની,
ઝાંઝર પગે પહેરજો બેની,

વેણી માથે ગૂંથજો રે….!
બાગમાં ઘૂમી હીંચકે હીંચી,

સાંજરે વહેલા આવજો રે,
ભાઇને સાથે લાવજો રે…..!

-સોમાભાઇ ભાવસાર


5 thoughts on “બહેન મારી – સોમાભાઇ ભાવસાર

  • gopal h parekh

    ટાચકા ફોડી ઓવારણા લેવાનુઁ મન થાય છે, ખુબ ખુબ આગળ વધો મારા ભૈલા

  • Raj Adhyaru

    Jignesh, Yours few of the touchy collections and this is one of them..

    This kind of relations just got disappeared….or rather can say all relations became hitech… where colors of laser beams are there and fregrance of the deo or scents are there….

    both of them are not touchy comapre to present in above poem…

Comments are closed.