ખંડિત સ્વપ્નના અવશેષ – કિસન સોસા


એવા વળાંક પર હવે ઉભો છે કાફલો

અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીંથી નદી તરફ

અહીંથી હું શ્વેત શ્વેત કાંઈ સ્વપ્ને લચી શકું

અહીંથી હું અંધકારની ખીણે ખરી શકું

અહીંથી હું ભવ તરી શકું, અહીંથી ડૂબી શકું

અહીંથી જવાય ક્ષણ તરફ, અહીથી સદી તરફ

અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીંથી નદી તરફ

અહીંથી ઉમંગ ઉડતા અવસરમાં જઈ વસું

કે કાળમીંઢ વેદનાના દરમાં જઈ વસું

અહીંથી હું કબ્રમાં કે પછી ઘરમાં જઈ વસું

અહીંથી જવાય હમણાં તરફ, અહીંથી કદી તરફ

અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીંથી નદી તરફ.

કિસન સોસા (‘કંકાવટી માસિક’, ૧૯૭૫)


0 thoughts on “ખંડિત સ્વપ્નના અવશેષ – કિસન સોસા

 • varsha

  kaflo aeva valank par ubho chhe ke kyay javani jarurat na pade jivan manva ni tako chhodavi na pade, takya karu hun bas mhari bhitar na ajwala ma, aadi thi lai ne ant sudhi anand pragt thanar akhari mukkam par.

 • razia

  એવા વળાંક પર હવે ઉભો છે કાફલો

  અહીંથી જવાય રણ તરફ, અહીંથી નદી તરફ

  સુંદર રચના.

 • Archana

  ahi thi javay tamara taraf, tyathi avay amara taraf,
  ahi thi javay vicharo taraf, vamlo ma farta swapno taraf…….
  wah wah… tamari kavita vachi ne hu pan kavi bani jau 6u.