સિવિલ એન્જીનીયરીંગ મિરેકલ કન્સ્ટ્રક્શન 14


પ્રસ્તુત છે કેટલાક સિવિલ એન્જીનીયરીંગ મિરેકલ કન્સ્ટ્રક્શન …… એક સિવિલ એન્જીનીયર ના બ્લોગ પર જ આ મૂકાઈ રહ્યા છે તે કદાચ યોગાનુયોગ છે પણ તેના બાંધકામમાં મારો કોઈ ફાળો નથી.

કન્સ્ટ્રક્શન ની નવ અજાયબીઓ:

http://adhyaru.wordpress/com

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

અને આ સ્પર્ધા ના વિજેતા છે….

http://adhyaru.wordpress.com

મિત્ર અનિમેષ અંતાણી એ  આ પોસ્ટ ને જોઈને કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ મોકલ્યા છે જે પોસ્ટ ને લાગતા વળગતા છે.

Thanks Animesh….

http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

 http://adhyaru.wordpress.com

http://adhyaru.wordpress.com

  – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


Leave a Reply to jugalkishor Cancel reply

14 thoughts on “સિવિલ એન્જીનીયરીંગ મિરેકલ કન્સ્ટ્રક્શન